— Jes 9 : 1 Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht.

Jes 50 : 10 Wie onder u vreest de Here, wie hoort naar de stem van zijn knecht? Wanneer hij in diepe duisternis wandelt, van licht beroofd, vertrouwe hij op de naam des Heren en steune op zijn God.
Ef 5 : 11 – 18
11 En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, 12 want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht; 13 maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht. 14 Daarom heet het: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. 15 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, 16 u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. 17 Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is. 18 En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest,
In de wereld gebeuren er goede en slechte zaken. En dat geldt ook voor mensen. Goed en kwaad vermengen zich ongemerkt. Het is de kunst om het goede te zoeken en na te jagen. Wat vindt God van die vermenging? De wereld behoort aan de boze. De duisternis regeert en de ongelovigen nemen toe. In de brief aan de Corinthiërs staat dat de ‘satan zich voordoet als een engel des lichts’. Al het moois dat de mensen doen, komt voort uit de koker van de satan. Voor God is dat slechts schijn.
Het criterium is: Geloof je in Jezus Christus? Al het andere komt uit dat geloof voort. Het tweede hoofdstuk uit Jesaja belicht de toestand van Israël voor de komst van Jezus. In die tijd vermengden de Israëlieten hun geloof met offers aan de afgoden. Zij leefden in een duisternis totdat het Licht komt!
Er zijn christenen die meedoen aan de eisen van deze tijd om niet op te vallen. Zo kunnen zij ‘rustig’ als christen leven. Ook dan wordt het geloof vermengt met de wereld. De duisternis kan het Licht niet pakken. Wie wil ontsnappen aan de duisternis, moet het licht grijpen. Het Woord van God is het licht van Jezus.
Jes 50 : 10 – Het begint met ontzag voor de Majesteit Gods. Mensen kunnen geestelijk dood zijn. Wie hoort dan de Stem van Jezus? Vertrouw op de Naam van God. Hij immers wil mensen redden anders zijn zij voor eeuwig verloren. Geef je leven aan hem en er gaan wonderen gebeuren.
Ef 5 : 11
Wij moeten correctheid tonen. Door de Heilige Geest hebben wij het vermogen zaken te ontmaskeren. Een buitenkant wordt dan weggenomen zodat iedereen ziet wie je bent. De ware aard wordt dan zichtbaar. Overigens moeten wij alles wat op ons afkomt, toetsen of het van God afkomstig is. Wij ontvangen kracht om te dragen en God stuurt ons mensen op ons pad om ons te helpen.
Vers 14 – Laten wij wakker worden! Duistere machten sussen ons geestelijk in slaap. Gods liefde gaf ons de Zoon en het licht dat wij kunnen grijpen. Bid daarom om Zijn wil.
Vers 18 – Door overvloedig wijngebruik verdwijnt de nuchterheid en verlies je al je remmingen. De Geest van God beheerst onze waakzaamheid. God gaf ons het Licht, het vermogen om te vergeven en een eeuwig leven.