logo vemk small

Grondslag en Doel van Volle Evangelie Maranatha Kerk

a. Het doel van het kerkgenootschap is deel te hebben aan de uitbreiding van het Koninkrijk van God door het werk van de gemeente en door het werk van alle leden in hun woonplaatsen, die het evangelie van de Here Jezus Christus uitdragen in woord en in daad.

b.  De VEMK tracht dit doel te bereiken door het houden van grote en kleine samenkomsten, het geven van godsdienstonderwijs, het uitgeven van geschriften, het houden en/of ondersteunen van evangelisatie-, sociale-, en zendings-activiteiten alsmede andere wettelijke middelen, en het onderhouden van banden en/of samenwerking met gelijkgezinde groeperingen in en buiten Nederland.

c.   Haar handelen baseert het kerkgenootschap op de volgende belijdenis:

Wij geloven dat:

 1. God is de Drie-Enige God, namelijk God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest ( 1 Johannes 5:7-8 ).
 2. De Bijbel is Gods Levende Woord ( 2 Timotheus 3:16 )
 3. Jezus Christus is de Zoon van God, geboren uit de Heilige Geest en uit de maagd Maria.
 4. Hij was gekruisigd, begraven en opgestaan uit de doden en opgevaren ten hemel , alwaar Hij als een middelaar zit aan de rechterhand van God. (Mattheus 16:16 )
 5. De mens heeft gezondigd en berouw is noodzakelijk voor de vergiffenis van zonden. ( Romeinen 3:10-18)
 6. Vergiffenis van zonde, verlossing, rechtvaardiging en wedergeboorte, bewerkstelligd worden door het geloof in Jezus Christus. ( Johannes 3:3-8 )
 7. De doop door onderdompeling na de bekering nodig is. ( Romeinen 6: 1-4 )
 8. De doop door de Heilige Geest is ook nodig. ( Handelingen 1: 5-8 )
 9. Een geheiligd leven, Gods standaard van leven is voor elke gelovige. ( Romeinen 12:1-2 )
 10. De gaven van de Heilige Geest zijn te ontvangen ter opbouw van Zijn kerk. ( 1 Korintiers 12: 1-11 )
 11. Genezing door God is mogelijk voor alle zieken. God is soeverein hierin.( 1 Petrus 2:24, Jesaja 53:4-5, Mattheus 8:14-17)
 12. Het Heilig Avondmaal is door Jezus Christus zelf ingesteld als een liefdesteken en tot Zijn gedachtenis. ( 1 Korintiers 11:23-26 )
 13. De wederkomst van Jezus Christus als Koning der Koningen wordt verwacht. ( Handelingen 1:11 )