De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De Volle Evangelie Maranatha Kerk actualiseert met regelmaat deze website, voor zover er wijzigingen zijn geweest. Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder toestemming worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier. Op alle informatie (foto’s en beeldmateriaal, teksten, software). Ons doel is om het Woord van God te verspreiden, maar geef ons even door als je materiaal van ons website wilt gebruiken

Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet gecontroleerd of goedgekeurd.
Volle Evangelie Maranatha Kerk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

Heeft u problemen bij het bezoeken van de site of heeft u op- of aanmerkingen over de site, neem dan contact met ons op.

Gods zegen toegewenst