Prediker 9 : 1 – 12

— 1 Voorzeker, dit alles nam ik ter harte en dit alles onderzocht ik: dat de rechtvaardigen en de wijzen met hun werken in Gods hand zijn, zowel liefde als haat; de mens weet niets van wat voor hem ligt. 2 Alles is gelijk voor allen, eenzelfde lot treft de rechtvaardige en de goddeloze, de goede en de reine, alsook de onreine; hem die offert, en hem die niet offert; het gaat de goede evenals de zondaar, hem die zweert, als hem die de eed schuwt. 3 Dit is het ergste, dat onder de zon geschiedt: dat allen eenzelfde lot treft; daarom is het hart der mensenkinderen vol boosheid en is er verdwaasdheid in hun hart hun leven lang; en daarna gaat het naar de doden. 4 Want voor al wie tot de levenden behoort, is er hoop, immers een levende hond is beter dan een dode leeuw. 5 De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets; zij hebben geen loon meer te wachten, zelfs hun nagedachtenis is vergeten. 6 Zowel hun liefde als hun haat en hun naijver zijn reeds lang vergaan; en zij hebben nimmer deel aan iets, dat onder de zon geschiedt. 7 Welaan dan, eet uw brood met vreugde en drink uw wijn met een vrolijk hart, want als gij dit doet, dan heeft God dit reeds lang zo gewild. 8 Laten uw klederen te allen tijde wit zijn en olie ontbreke niet op uw hoofd. 9 Geniet het leven met de vrouw die gij liefhebt, al de dagen des ijdelen levens, die Hij u geeft onder de zon, al uw ijdele dagen, want dat is uw deel onder de levenden en bij het zwoegen, waarmee gij u aftobt onder de zon. 10 Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat, want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk, waarheen gij gaat. 11 Wederom zag ik onder de zon, dat niet de snelsten de wedloop winnen, noch de sterksten de strijd, noch ook de wijzen het brood, noch ook de schranderen de rijkdom, noch ook de verstandigen de gunst, want tijd en toeval treffen hen allen. 12 Want ook de mens kent zijn tijd niet, evenmin als de vissen, die in het verraderlijke net gevangen worden, evenmin als de vogels, die in het klapnet gevangen worden. Evenals zij worden de mensenkinderen verstrikt ten tijde des kwaads, als dit hen plotseling overvalt.

Elke geborene zal sterven. Wanneer wij terugkeren naar de Heer weet niemand, behalve God Zelf.

Verzen 1/6 – Het lot is voor iedereen hetzelfde: eens zullen wij sterven.

Vers 1 – Alles ligt in de handen van God. Niemand weet wat hem staat te wachten. Dat geldt niet alleen voor wanneer iemand zal sterven, maar ook wat hem tijdens zijn leven zal overkomen. Iedereen maakt tijden van voor- en tegenspoed door.

Prediker zelf heeft alle successen en rampspoeden beleefd. Je kunt beter corrupt zijn om rijkdom te vergaren en in weelde te leven. We leven toch kort. Maar is ieders lot dan hetzelfde?

Vers 3 – Volgens God is er een groot verschil in het lot tussen gelovigen en ongelovigen.

  • Indien je als gelovige in de problemen komt dan ben je niet alleen. God is nabij.
  • Ongelovigen vinden dat er na de dood niets meer is. Alles is dan toch afgelopen? Voor de gelovige geldt echter de hoop op een eeuwig leven. Jezus was bereid voor ons te lijden en te sterven, voor onze redding. De dood is daarmee niet het einde.

Fil 1 : 21 Want het leven is mij Christus en het sterven gewin.

Zo lang wij leven moeten wij de tijd gebruiken om Zijn Naam groot te maken. Een leven met het oog op God betekent afstand doen van je eigen wil. Het leven is slechts kort: gebruik het daarom goed! Alles is tevergeefs als je God niet betrekt bij je leven. Het leven heeft dan zin.

Vers 7/10 – Hoe kun je een leven vol van vreugde hebben? Niet door een luxe leven.

  1. Christenen hebben vreugde indien zij erkennen dat alles wat zij hebben van God is. Materie is een tijdelijk geschenk.
  2. Wij moeten dankbaar zijn voor alles wat wij hebben ontvangen. Geen jaloezie tonen over wat anderen (meer) hebben. Je kunt tevreden kijken naar wat je hebt.

Geniet van de zegeningen van God die je op dit moment hebt. Indien je al te zeer focust op de toekomst dan vergeet je het leven van nu.