Waarin vindt men zijn troost? Onze troost is dat wij weten dat als onze geliefden sterven, zij naar de hemel gaan. Wat is de zin van het leven indien je God niet hebt? Onze hoop is gevestigd op Jezus. Hij heeft ons gered opdat wij anderen kunnen redden. Het is een hoge prijs die Jezus voor ons heeft betaald.

Wij leven te vrij(blijvend) als christenen. Geef Jezus toegang tot alle delen van je leven. Wij hebben elkaar nodig in gebed. Gedenk de gevangenen in het Midden-Oosten die gestraft worden omdat zij Jezus niet willen verloochenen. Wij moeten altijd en overal voor iedereen een voorbeeld zijn. Het vereist moed om als christen verder te gaan. Laten wij vurig leven voor de God die leeft.

— 2 Kronieken 16:9 Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat. Gij hebt hierin dwaas gehandeld, want van nu af zult gij oorlogen hebben.

Mattheus 22:1-14 En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen en zeide: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning, die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. En zond zijn slaben uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, doch zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere slaven uit met de boodschap: Zegt de genodigden: Zie, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed; komt tot de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. De overigen grepen zijn slaven, en zij mishandelden en doodden hen. En de koning werd toornig, en hij zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand. Toen zeide hij tot zijn slaven: De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Gaat daarom naar het kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft, tot de bruiloft. En deie slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen, zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen die aanlagen. Toen de koning binnentrad om hen, die aanlagen, te overzien, zag hij daar iemand, die geen bruiloftskleed aanhad. En hij zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde. Toen zeide de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

De koning zorgt hier voor de bruiloft, maar over de bruid wordt niet gesproken. De koning bepaalt ook wie er wordt uitgenodigd. En voor alles wordt gezorgd, het feest is kosteloos.