Jezus’ komst op aarde als de blinkende morgenster.

— Openb. 22: 16
Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten. Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster.

Waarom als ster. Er zijn 4 redenen voor::

1) De ster wijst ons de weg.

De morgenster wordt in de zeevaart gebruikt om, met een kompas, de plaats te bepalen. De ster biedt ons wegwijs.
De 3 wijzen zagen ook een ster, dat naar de geboorte van Jezus wijst.

Mat.2:2.
Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden.

Ze gingen op reis om de koning te vinden. Ze moeten de ster volgen tot Jezus is gevonden.

2 Petr. 1: 19.
En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten.

Dit is een profetisch Woord, door Moab, om het volk Israel te vervloeken, maar in Numeri 24; 17 staat

Num. 24:17.
Ik zal hem zien, maar nu niet; ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster voortkomen uit Jakob, en er zal een scepter uit Israel opkomen; die zal de palen der Moabieten verslaan, en zal al de kinderen van Seth verstoren.

De profeet heeft gezien dat uit Jacob (Israel) een koning zal komen
Omdat sterren alleen in de nacht schijnen, moeten we wakker worden, anders is de ster niet te zien.

2) De Hoop

Zijn komst als de morgenster geeft hoop. Het verdrijft de duisternis. Licht geeft hoop.

Joh. 1 vers 5.
En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.

Joh. 8: 12.
Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.

Jezus is gekomen om licht in onze harten te brengen.
Spreker vertelde van zijn ervaring op vacantie in Zuid-Frankrijk toen hij, verdwaald in spelonken, een licht zag en zo de uitgang vond. Zo is Jezus ook gekomen om licht in onze harten toe te laten.

Jes. 11: 1,2.
Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isai, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen.

Jesaya leefde in de tijd dat de Israelieten in ballingschap waren. God beloofde herstel via Jesaya, uit de wortel. Dit was voor de komst van Jezus,Hij was de morgenster. Door zijn licht kunnen we de Vader zien.

En op Hem zal de Geest des Heeren rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des Heeren.

Spr. 4: 17, 18.
Want zij eten brood der goddeloosheid, en drinken wijn van enkel geweld.
Maar het pad der rechtvaardigen is gelijk een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot den vollen dag toe.

3.) De Zekerheid.

Jezus’ komst als morgenster geeft zekerheid dat een nieuwe dag – de dag des Heren – zal aanbreken

Mal. 4: 1,2.
Want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de Heere der heirscharen, Die hun noch wortel, noch tak laten zal.
Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren.

Er komt een nieuwe dag, zonder tranen. Wees daarom waakzaam. Jezus, de morgenster is gekomen,

Openb. 3: 2,3
Zijt wakende, en versterk het overige, dat sterven zou; want Ik heb uw werken niet vol gevonden voor God.Gedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het, en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal Ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten, op wat ure Ik over u komen zal.
Wees daarom wakker!

4) Ster in ons hart.

Zijn komst als morgenster maakt ons tot nieuwe sterretjes. Dit is het doel van Kerst, verwachtende op de nieuwe dag om onze Heiland te ontmoeten.

Openb.. 2:28
Jezus zeide: En Ik zal hem de morgenster geven.

Ef. 5: 14-17 Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten.
Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen.
Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn.
Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij.
Ontwaak en sta op

Openb. 22: 20
Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!