— Joh 3 : 16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebben.

Kerstmis is het vieren van Christus’ geboorte.
Wat is de ware betekenis van Zijn Komst?

1. Het is een wonder.
2. Het is een persoonlijke belevenis.
3. Het gaat om het evangelie dus de blijde boodschap.

Ad 1 ) De geboorte van Jezus geldt als een wonder. Hij is de Bevrijder van zonden. Hoe is God tot mens geworden? Niets is onmogelijk voor de Heer. Waarom moet God de wereld in om d.m.v. Christus mens te worden? Als mensen zijn wij niet in staat om zelf zonden uit te wissen. Jezus was bereid om ons te verlossen. Dat is een groot geschenk voor de mensheid.
Luc 19 : 10 Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.
Luc 1 : 26 – 35
26 i n de zesde maand nu werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazaret, 27 tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, genaamd Jozef, uit het huis van David, en de naam der maagd was Maria. 28 En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij: Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u. 29 Zij ontroerde bij dat woord en overlegde, welke de betekenis van die groet mocht zijn. 30 En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. 31 En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. 32 Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, 33 en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen. 34 En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? 35 En de engel antwoordde en zeide tot haar: De heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden.
De komst van Jezus was reeds 700 jaar eerder geprofeteerd.
Jes 7 : 14 Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven
Jezus’ geboorte uit de maagd Maria was een wonder. Het is hetzelfde als een bekeerling die opnieuw wordt geboren. Zo werd Saulus na zijn bekering wedergeboren tot Paulus.

Ad 2) Hoe ondervinden wij Christus’ geboorte?
Joh 1 : 11 – 12
11 Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen. 12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;
Mensen kunnen Hem aannemen als Redder. Let wel dat uzelf Jezus moet binnenlaten. Hij zal nooit bij u binnendringen.

Ad 3) Gedenk dat God in het vlees is geboren. Hij strekte Zich uit tot de verlorenen.
Luc 2 : 11 – 12
11 U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David. 12 En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe.
De herders geloofden in de Goede Boodschap. U ook?
Luc 2 : 15 – 18
15 En het geschiedde, toen de engelen van hen heengevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander spraken: Laten wij dan naar Betlehem gaan om te zien hetgeen geschied is en ons door de Here is bekendgemaakt. 16 En zij gingen haastig en vonden Maria en Jozef, en het kind liggende in de kribbe. 17 En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit kind. 18 En allen, die ervan hoorden, verbaasden zich over hetgeen door de herders tot hen gezegd werd.
Wij weten dat Jezus kwam om ons te verlossen. Wij mogen die boodschap niet voor ons zelf houden maar wij moeten die verder vertellen. Hoe kunnen wij het verkroppen om zelf naar de hemel te gaan en anderen naar de hel?

Joh 3 : 16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.