Grondslag en Doel van Volle Evangelie Maranatha Kerk

 

 1. Het doel van het kerkgenootschap is deel te hebben aan de uitbreiding van het

Koninkrijk van God door het werk van de gemeente en door het werk van alle leden in hun woonplaatsen, die het evangelie van de Here Jezus Christus uitdragen in woord en in daad.

 1. Het tracht dit doel te bereiken door het houden van grote en kleine

samenkomsten, het geven van godsdienstonderwijs, het uitgeven van geschriften, het houden en/of ondersteunen van evangelisatie-, sociale-, en zendings-activiteiten alsmede andere wettelijke middelen, en het onderhouden van banden en/of samenwerking met gelijkgezinde groeperingen in en buiten Nederland.

 1. Haar handelen baseert het kerkgenootschap op de volgende belijdenis:

Wij geloven dat:

 1. God is drie-enig, namelijk God de Vader, God de Zoon en God de heilige

Geest ( 1 Johannes 5:7-8 ).

 1. De Bijbel is God’s levende Woord ( 2 Timotheus 3:16 ).
 2. Jezus Christus is de Zoon van God, geboren uit de Heilige Geest en uit de maagd Maria.

Hij was gekruisigd, begraven en opgestaan uit de doden en opgevaren ten hemel , alwaar Hij als een midelaar zit aan de rechterhand van God.

( Mattheus 16:16 )

 1. De mens gezondigd heeft en berouw noodzakelijk is voor de vergiffenis van

zijn zonden ( Romeinen 3:10-18).

 1. Vergiffenis van zonde, verlossing rechtvaardiging en wedergeboorte,

bewerkstelligd worden door het geloof in Jezus Christus ( Johannes 3:3-8 ).

 1. De Doop door onderdompeling na de bekering nodig is ( Romeinen 6: 1-4 ).
 2. De Doop door de Heilige Geest ook nodig is ( Handelingen 1: 5-8 ).
 3. Een Geheiligd leven, God’s standaard van leven is voor elke gelovige

( Romeinen 12:1-2 ).

 1. Gaven van de Heilige Geest te ontvangen is ter opbouw van zijn kerk

( 1 Korintiers 12: 1-11 ).

 1. Genezing is door God is te verkrijgen voor alle zieken ( 1 Petrus 2:24 ).
 2. Het Heilig Avondmaal het liefdesteken is na Jezus Christus

( 1 Korintiers 11:23-26 ).

 1. De wederkomst van Jezus Christus als Koning der Koningen wordt verwacht

( Handelingen 1:11 ).